Sporo wniosków o dofinansowanie w ramach grantu OZE: 5 praktycznych wskazówek

Sporo wniosków o dofinansowanie w ramach grantu OZE: 5 praktycznych wskazówek
Autor Artur Zalewski
Artur Zalewski06.03.2024 | 7 min.

Sporo wniosków o dofinansowanie w ramach grantu OZE napłynęło już do Banku Gospodarstwa Krajowego, który wdraża ten program. Jeśli planujesz inwestycję w instalację fotowoltaiczną na budynku wielorodzinnym, warto rozważyć skorzystanie z tej formy wsparcia. Pokrycie nawet połowy kosztów instalacji z grantu OZE znacznie przyspieszy zwrot z inwestycji. W tym artykule przedstawiamy 5 praktycznych wskazówek, jak uzyskać dofinansowanie i skutecznie przeprowadzić projekt.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać grant OZE?

Jeśli planujesz inwestycję w instalację fotowoltaiczną lub inne odnawialne źródła energii na budynku wielorodzinnym, warto rozważyć skorzystanie z programu dofinansowania OZE. Grant pozwala pokryć nawet 50% kosztów przedsięwzięcia, co znacząco obniża próg inwestycyjny i przyspiesza zwrot poniesionych nakładów. Aby otrzymać dotację, musisz jednak spełnić określone warunki.

Przede wszystkim, grant OZE przeznaczony jest dla określonych podmiotów zarządzających budynkami mieszkalnymi. Wnioski mogą składać wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych), towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki prawa handlowego, a nawet osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków wielorodzinnych.

Kolejnym warunkiem jest cel inwestycji - dofinansowanie można otrzymać na budowę nowej instalacji OZE lub modernizację istniejącej, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie co najmniej o 25%. Ponadto, koszty kwalifikowane obejmują nie tylko zakup i montaż urządzeń, ale także budowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Uprawnionych do ubiegania się o grant na panele fotowoltaiczne lub inne instalacje OZE jest wiele podmiotów zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Wśród nich znajdują się:

 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • Jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • Towarzystwa budownictwa społecznego
 • Społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • Spółki prawa handlowego
 • Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków wielorodzinnych

Aby otrzymać wsparcie w ramach grantu, wnioskodawca musi wykazać się tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzona będzie inwestycja. Ponadto, inwestycja musi dotyczyć budynku mieszkalnego wielorodzinnego o minimum trzech lokalach mieszkalnych.

Na jakie koszty można przeznaczyć dofinansowanie z grantu OZE?

Dotacje do fotowoltaiki i innych instalacji OZE w ramach tego programu mają na celu złagodzenie obciążeń finansowych związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii. Dlatego też zakres kosztów kwalifikowanych jest dość szeroki i obejmuje nie tylko wydatki bezpośrednio związane z zakupem i montażem urządzeń.

Zgodnie z wytycznymi programu, dofinansowanie na kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne lub inne instalacje OZE można przeznaczyć na pokrycie kosztów:

 • Zakupu i montażu nowych urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE (np. paneli PV, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji wiatrowych)
 • Modernizacji istniejącej już instalacji, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie co najmniej o 25%
 • Budowy lub modernizacji niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (np. konstrukcje wsporcze, przewody, instalacje elektryczne i hydrauliczne)

Dotacja obejmuje zarówno robociznę, jak i niezbędne materiały budowlane i instalacyjne. Co istotne, nie ma konieczności angażowania własnych środków na samym początku inwestycji - grant OZE wypłacany jest częściami na poszczególne etapy realizacji projektu.

Możliwość otrzymania dotacji na odnawialne źródła energii w wysokości sięgającej 50% kosztów inwestycji stanowi ogromne wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. To duża zachęta do podejmowania tego typu przedsięwzięć i szansa na szybki zwrot poniesionych nakładów.

Czytaj więcej: Koniec dotacji prosumentów z programu Mojego Prądu: Co to oznacza dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych?

Ile wniosków o grant OZE zostało już złożonych?

Program dofinansowania OZE cieszy się sporym zainteresowaniem wśród uprawnionych podmiotów zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Zgodnie z najnowszymi danymi, zapotrzebowanie na granty w dużej mierze wyczerpało dostępny budżet programu.

Do 20 stycznia 2024 r. złożono już 3689 wniosków o dotacje do fotowoltaiki i innych instalacji OZE w ramach tego programu. Zainteresowani wnioskodawcy zgłosili zapotrzebowanie na dofinansowanie w łącznej kwocie 269,3 mln zł.

Liczba złożonych wniosków 3689
Wnioskowana kwota dofinansowania 269,3 mln zł
Podpisane umowy 2486 (na kwotę 174,6 mln zł)
Wypłacone granty 423 (na kwotę 19,1 mln zł)

Do wspomnianej daty podpisano również 2486 umów o wsparcie na łączną kwotę 174,6 mln zł. Wypłacono natomiast 423 granty na kwotę 19,1 mln zł.

Nabór wniosków potrwa do połowy 2026 r., chyba że dostępny budżet w wysokości 448 mln zł wyczerpie się wcześniej. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe zainteresowanie, środki mogą zostać rozdysponowane znacznie szybciej.

Jak szybko można odzyskać koszty instalacji OZE dzięki grantowi?

Zdjęcie Sporo wniosków o dofinansowanie w ramach grantu OZE: 5 praktycznych wskazówek

Jeden z największych atutów dotacji do fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii w ramach grantu OZE jest skrócenie okresu zwrotu z inwestycji. Możliwość pokrycia połowy kosztów przedsięwzięcia ze środków publicznych znacząco poprawia jego opłacalność.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, okres zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną z wykorzystaniem dofinansowania OZE może wynieść około 4 lata. Założono przy tym, że moc instalacji pozwoli na wyrób energii o wartości 30 tys. zł rocznie.

Rzeczywisty czas potrzebny na odzyskanie zainwestowanego kapitału zależy oczywiście od wielu czynników. Kluczowe znaczenie ma tutaj koszt wykonania instalacji, jej moc i roczna produkcja energii, a także bieżące ceny prądu. Im wyższa będzie wartość wytworzonej energii elektrycznej w skali roku, tym krótszy okres zwrotu.

Przykładowe wyliczenie zwrotu z inwestycji

Przyjrzyjmy się przykładowemu wyliczeniu opłacalności instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp zamontowanej na budynku wielorodzinnym:

 • Całkowity koszt inwestycji: 50 000 zł
 • Dofinansowanie z grantu OZE: 25 000 zł (50% kosztów)
 • Nakład własny: 25 000 zł
 • Szacowana roczna produkcja energii: 10 000 kWh
 • Cena 1 kWh energii elektrycznej: 1 zł
 • Roczne oszczędności na rachunkach: 10 000 zł

Przy takich założeniach, okres zwrotu z poniesionej inwestycji własnej wyniósłby zaledwie 2,5 roku (25 000 zł podzielone przez 10 000 zł oszczędności rocznie). Dzięki dotacji z grantu na panele fotowoltaiczne właściciele nieruchomości mogą odzyskać wydatki bardzo szybko i przez kolejne lata czerpać korzyści z darmowej, ekologicznej energii słonecznej.

Ile środków na granty OZE jest jeszcze dostępnych?

Ze względu na duże zainteresowanie i liczne wnioski o dofinansowanie OZE, dostępny budżet programu wart 448 mln zł może zostać wyczerpany przed planowanym terminem zamknięcia naboru. Oznacza to, że dysponujemy ograniczoną pulą środków.

Chociaż do tej pory złożone wnioski opiewają na kwotę niemal 270 mln zł, z informacji uzyskanych od Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że resort nie planuje na razie żadnych zmian w zasadach przyznawania grantów. Można zatem przyjąć, że dopóki fundusze nie zostaną w pełni rozdysponowane, program będzie kontynuowany bez większych korekt.

Należy jednak mieć na uwadze, że im bliżej terminu wyczerpania budżetu, tym większe ryzyko nieotrzymania dofinansowania. Podmioty zainteresowane skorzystaniem z dotacji do kolektorów słonecznych, fotowoltaiki lub innych instalacji OZE powinny składać wnioski możliwie najszybciej.

Zachęcamy zatem do nieulegania zwłoce i ubiegania się o grant OZE jeszcze w 2024 roku. Szczególnie, że po pozytywnej weryfikacji wniosku będzie można skorzystać z kolejnych transz dofinansowania przez najbliższe 2 lata, realizując kompleksowy projekt.

Podsumowanie

Program dofinansowania OZE stanowi ogromną szansę dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców budynków wielorodzinnych. Dzięki dotacjom do fotowoltaiki, grantom na panele słoneczne oraz wsparciu inwestycji w odnawialne źródła energii, przeprowadzenie takiego projektu staje się znacznie bardziej opłacalne. Możliwość pokrycia nawet połowy kosztów inwestycji oznacza szybki zwrot nakładów i oszczędności na rachunkach za prąd przez kolejne lata.

Warto jednak działać sprawnie - ze względu na ogromne zainteresowanie i liczne wnioski o dofinansowanie na kolektory słoneczne czy dotacje do instalacji OZE, dostępny budżet programu może zostać wyczerpany przed planowanym terminem. Aby nie przegapić szansy na skorzystanie z tego korzystnego wsparcia finansowego, podmioty zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi powinny ubiegać się o dotacje na odnawialne źródła energii możliwie najszybciej.

Najczęściej zadawane pytania

O dofinansowanie w ramach grantu OZE mogą ubiegać się wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych), towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków wielorodzinnych.

Grant OZE pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji w odnawialne źródła energii na budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup, montaż i budowę nowej instalacji OZE (np. fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych) lub jej modernizację podnoszącą moc o minimum 25%.

Do 20 stycznia 2024 r. złożono już 3689 wniosków o dofinansowanie OZE na łączną kwotę 269,3 mln zł. Podpisano też 2486 umów o wsparcie na kwotę 174,6 mln zł, wypłacając przy tym 423 granty na kwotę 19,1 mln zł.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie można korzystać ze środków z grantu OZE przez najbliższe 2 lata, realizując kompleksowy projekt inwestycyjny. Kluczowe jest, aby złożyć wniosek możliwie najszybciej, zanim wyczerpie się budżet programu.

Szczegółowe informacje na temat programu dofinansowania OZE, w tym wymagane dokumenty i procedura aplikacyjna, dostępne są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, który wdraża ten program oraz przyjmuje i rozpatruje wnioski o granty.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wiaty garażowe z panelami fotowoltaicznymi - idealne rozwiązanie na 2023
 2. Nowe baterie SolaX Power dla domów - optymalizowane dla CTR i intencji wyszukiwania
 3. Grzałka do fotowoltaiki - jak wybrać najlepszą i najtańszą w 2023?
 4. Montaż paneli fotowoltaicznych na blasze trapezowej - poradnik krok po kroku
 5. Donice drewniane tarasowe i ogrodowe na kwiaty | Idealne na balkon i taras
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Artur Zalewski
Artur Zalewski

Odnawialne źródła energii, budowlanka i wykończenia to moje obszary zainteresowań. Na blogu staram się przekazywać praktyczne informacje i ciekawe pomysły.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły